Regulaminy Targów Innowacji Meblarskich Strzałków – 25 lecie firmy

Regulamin Bony Zakupowe

Targi Innowacji Meblarskich Strzałków – 25 lecie firmy

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Firma Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o., z siedzibą w Strzałkowie ul. Kochanowskiego 2C, 97-500 Radomsko NIP 7721966570 (zwana dalej “Organizatorem”).

2. Fundatorem bonów zakupowych jest Organizator.

3. Bony zakupowe można nabyć w dniach od 30.05.2017 r. do 07.06. 2017 r.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie nabycia bonów zakupowe, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu.

§2 Uczestnicy i Zasady

1. Bony zakupowe mogą nabyć:

 • Klienci, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Aby nabyć bon zakupowy należy dokonać zakupu towaru w dniach

30.05.2017-07.06.2017 r., za każde jednorazowo wydane 1000 zł netto przysługuje

bon zakupowy o wartości 50 zł., który będzie rabatowany przy kolejnych zakupach na kwotę 1000 zł.

1. Bon jest jednorazowy i nie łączy się z innymi promocjami.

§3 Termin realizacji

 1. Bon zakupowy można wykorzystać do 30 września 2017 roku na dowolną usługę oraz akcesoria meblowe w hurtowniach w Strzałkowie oraz w Radomsku.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna w hurtowniach Firmy Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o. położonych w Strzałkowie oraz w Radomsku od 30.05.2017-07.06.2017 r.


Regulamin Konkursu

Targi Innowacji Meblarskich Strzałków – 25 lecie firmy

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Firma Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o., z siedzibą w Strzałkowie ul. Kochanowskiego 2C, 97-500 Radomsko NIP 7721966570 (zwana dalej “Organizatorem”).
 2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani gra losową w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 4. Konkurs rozpoczyna się od 30.05.2017 r. do 07.06. 2017 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu.
 5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2

Uczestnicy i Zasady konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być Klienci, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. dokonać zakupu towarów i usług w hurtowniach Firmy Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o. położonych w Strzałkowie, oraz w Radomsku w dniach 30.05.2017-07.06.2017 r. Nagrody będą przydzielane proporcjonalnie do wartości dokonanych zakupów.

 2. Wykonać zadnie – wymyślić hasło reklamowe dla Kornera na kolejne 25 lat!.

(Hasło należy zapisać na formularzu – opisać go imieniem i nazwiskiem lub nazwą podmiotu, oraz pozostawić go w hurtowniach Firmy Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o. w Strzałkowie i w Radomsku.)

 1. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu danych aktualnych i zgodnych z stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie ich zmiany w trakcie konkursu.

§ 3

Uczestnicy i Zasady konkursu

 1. Nagroda zastanie przyznana Uczestnikowi, który spełni warunki określone w pkt. 2 Regulaminu, tj. zwłaszcza zakupi towary i usługi o odpowiedniej wartości i zgłosi swój udział poprzez złożenie hasła reklamowego.

 2. Uczestnicy zostaną ujęci w Rankingu opracowanym na podstawie łącznej wartości dokonanych przez nich zakupów w dniach 30.05.2017-07.05.2017 r. (dalej “Ranking”).

 3. Na podstawie Rankingu dziesięciu Uczestników, którzy dokonali zakupów w dniach 30.05.2017-07.06.2017 r. o najwyższej łącznej wartości otrzyma nagrody, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.06.2017 r. o godz 14:00 w Oddziale Firmy Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o. położonym w Strzałkowie, przy ul. Kochanowskiego 2c.

 5. Uczestnik może odebrać nagrodę w okresie od 07.06.2017 r. 14.06.05.2017 r.

 6. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania Nagród.

 7. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do uzyskania Nagrody, na osoby trzecie.

 8. Konkurs kończy się wraz z zakończeniem programu Targów Innowacji Meblarskich w Strzałkowie.

 9. Konkurs obowiązuje do wyczerpania nagród.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna w hurtowniach Firmy Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o. położonych w Strzałkowie oraz w Radomsku od 30.05.2017-07.06.2017 r.

 2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

  1. dokonują czynu sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

  2. dokonują czynu zmierzającego do obejścia Regulaminu;

  3. dokonują czynu naruszającego uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie.

 5. Osoby przystępujące do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji. Administratorem danych osobowych jest “Firma Zaopatrzenia Korner” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzałkowie, przy ul. Kochanowskiego 2C, 97-500 Radomsko. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Załącznik Nr. 1 do “Regulamin Konkursu Targi Innowacji Meblarskich Strzałków – 25 lecie firmy”

 

Miejsce w Rankingu

Nagroda

1

Rower

2

Tablet Lenovo

3

Tablet Lenovo

4

Tablet Lenovo

5

Tablet Lenovo

6

Tablet Lenovo

7

Tablet Lenovo

8

Tablet Lenovo

9

Tablet Lenovo

10

Tablet Lenovo

11

Tablet Lenovo

12

Telefon komórkowy

13

Telefon komórkowy

14

Telefon komórkowy

15

Telefon komórkowy

16

Smartwatch

17

Smartwatch

18

Golarka męska

19

Golarka męska

20

Suszarka do włosów

21

Suszarka do włosów

22

Opiekacz

23

Opiekacz

24

Inne