Regulamin Konkursu Targi Innowacji Meblarskich Zawiercie – 25 lecie firmy

Regulamin Konkursu

Targi Innowacji Meblarskich Zawiercie – 25 lecie firmy

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Firma Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o., z siedzibą w Strzałkowie ul. Kochanowskiego 2C, 97-500 Radomsko NIP 7721966570 (zwana dalej “Organizatorem”).
 2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani gra losową w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 4. Konkurs rozpoczyna się od 17.05.2017 r. do 24.05. 2017 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu.
 5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2

Uczestnicy i Zasady konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być Klienci, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. dokonać zakupu towarów i usług w Oddziale Firmy Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o. położonego w Zawierciu, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w dniach 17.05.2017-24.05.2017 r. Nagrody będą przydzielane proporcjonalnie do wartości dokonanych zakupów.

 2. Wykonać zadnie – wymyślić hasło reklamowe dla Kornera na kolejne 25 lat!.

(Hasło należy zapisać na formularzu – opisać go imieniem i nazwiskiem lub nazwą podmiotu, oraz pozostawić go w w/w Oddziale Firmy Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o. w Zawierciu ).

 1. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu danych aktualnych i zgodnych z stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie ich zmiany w trakcie konkursu.

§ 3

Uczestnicy i Zasady konkursu

 1. Nagroda zastanie przyznana Uczestnikowi, który spełni warunki określone w pkt. 2 Regulaminu, tj. zwłaszcza zakupi towary i usługi o odpowiedniej wartości i zgłosi swój udział poprzez złożenie hasła reklamowego.

 2. Uczestnicy zostaną ujęci w Rankingu opracowanym na podstawie łącznej wartości dokonanych przez nich zakupów w dniach 17.05.2017-24.05.2017 r. (dalej “Ranking”).

 3. Na podstawie Rankingu dziesięciu Uczestników, którzy dokonali zakupów w dniach 17.05.2017-23.05.2017 r. o najwyższej łącznej wartości otrzyma nagrody, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.05.2017 r. o godz 15:00 w Oddziale Firmy Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o. położonym w Zawierciu, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20C.

 5. Uczestnik może odebrać nagrodę w okresie od 24.05.2017 r. 31.05.2017 r.

 6. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania Nagród.

 7. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do uzyskania Nagrody, na osoby trzecie.

 8. Konkurs kończy się wraz z zakończeniem programu Targów Innowacji Meblarskich w Zawierciu.

 9. Konkurs obowiązuje do wyczerpania nagród.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna w Oddziale Firmy Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o. położonym w Zawierciu, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20C. od 17.05.2017-24.05.2017 r.

 2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

  1. dokonują czynu sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

  2. dokonują czynu zmierzającego do obejścia Regulaminu;

  3. dokonują czynu naruszającego uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie.

 2. Osoby przystępujące do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji. Administratorem danych osobowych jest “Firma Zaopatrzenia Korner” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzałkowie , przy ul. Kochanowskiego 2C, 97-500 Radomsko. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Załącznik Nr. 1 do “Regulamin Konkursu Targi Innowacji Meblarskich Zawiercie – 25 lecie firmy”

 

Miejsce w Rankingu

Nagroda

1

Tablet Lenovo

2

Tablet Lenovo

3

Tablet Lenovo

4

Tablet Lenovo

5

Tablet Lenovo

6

Telefon komórkowy

7

Telefon komórkowy

8

Golarka męska

9

Golarka męska

10

Smartwatch